Algemene Voorwaarden.


Enliven Social Enterprise B.V. – December 2020

Versie 0.1


Dit zijn de algemene voorwaarden van Enliven Social Enterprise B.V., hierna aangeduid als: ‘Enliven’. Indien u een overeenkomst aangaat met Enliven, bent u de ‘andere partij’, zoals aangeduid in deze algemene voorwaarden. Indien beide partijen gelijktijdig bedoeld worden, dan worden zij aangeduid als ‘partijen’.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Enliven levert. 
 1. Algemene voorwaarden van de andere partij zijn niet van toepassing. 
 1. Enliven is alleen dan aan een overeenkomst gebonden, indien er sprake is van een door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging. 
 1. Deze algemene voorwaarden komen in rang na de opdrachtbevestiging zoals tussen de partijen ondertekend.

Artikel 2: De overeenkomst

 1. Partijen gaan een overeenkomst van opdracht aan, op basis waarbij Enliven de opdrachtnemer is en de andere partij de opdrachtgever. 
 1. De essentialia van de overeenkomst tussen de partijen worden neergelegd en overeengekomen door middel van de opdrachtbevestiging.  
 1. Enliven heeft nooit een resultaatsverplichting, doch slechts een inspanningsverplichting, tenzij partijen in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 
 1. Enliven mag de overeenkomst en haar verplichtingen die daaruit voortvloeien, overdragen aan derden. De overeenkomst is niet overdraagbaar door de andere partij, tenzij Enliven daarvoor schriftelijk akkoord heeft gegeven. 
 1. Enliven is gerechtigd om haar werkzaamheden (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren. 

Artikel 3: Betaling

 1. Vergoeding voor de werkzaamheden van Enliven geschiedt op basis van facturen die aan de andere partij toegezonden worden. 
 1. Prijzen zoals door Enliven genoemd zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
 1. Enliven heeft het recht om haar prijzen jaarlijks te wijzigen. 
 1. De betalingstermijn voor facturen van Enliven bedraagt 14 dagen. 
 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn, heeft Enliven het recht om haar verplichtingen op te schorten, maar niet nadat Enliven eerst een aanmaning heeft verzonden met een redelijke betalingstermijn. 
 1. Vertraging in de nakoming van de verplichtingen van Enliven, ongeacht de redenen daarvan, geven de andere partij niet het recht om haar betalingen op te schorten.

Artikel 4: Duur, einde overeenkomst en gevolgen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals neergelegd in de opdrachtbevestiging.  
 1. Gedurende de overeengekomen duur is de overeenkomst niet opzegbaar.  
 1. Na afloop van de overeengekomen duur, wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor steeds een periode van één jaar. Alsdan is de overeenkomst door beide partijen opzegbaar tegen het einde van het lopende contractjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 
 1. De overeenkomst is door Enliven met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in de volgende gevallen: 
 • In het geval van surseance van betaling of faillissement van de andere partij; 
 • In het geval van een wijziging in de zeggenschap over de andere partij; 
 • In het geval de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, maar niet nadat Enliven een ingebrekestelling heeft gestuurd en daarin een termijn van minimaal 14 dagen is gegeven om alsnog na te komen. 
 1. Bepalingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na de looptijd van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun werking na de einddatum van de overeenkomst. 
 1. Na afloop van de overeenkomst dient de andere partij het gebruik van alle Enliven software te staken en voor zover van toepassing te de-installeren. Voorts dienen alle fysieke toebehoren, zoals de VR-bril (voor zover nog niet in eigendom overgegaan) terug geleverd te worden aan Enliven. 
 1. Na de einddatum van de overeenkomst zal Enliven geen ondersteuning (daaronder begrepen digitale/ IT support) meer verlenen aan de andere partij, tenzij daarover uitdrukkelijk een schriftelijke andersluidende afspraak is gemaakt.

Artikel 5: Intellectuele Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, ongeacht hun aard, blijven te allen tijde bij Enliven rusten. Partijen beogen uitdrukkelijk geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten, tenzij in een separate akte een uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst wordt gesloten. 
 1. De andere partij verkrijgt, voor zover nodig voor het gebruik van de diensten van Enliven, een beperkte, niet exclusieve, niet overdraagbare licentie. De voorwaarden van die licentie zijn neergelegd in een separate licentieovereenkomst voor eindgebruikers, de ‘EULA’. 
 1. Het is de andere partij verboden om de producten/ diensten van Enliven door te ontwikkelen, dat geldt zowel voor software als voor hardware. Mocht er ondanks deze bepaling toch aanspraak ontstaan van de andere partij op een recht van intellectuele eigendom, dan komen partijen reeds nu overeen dat die rechten om niet worden overdragen aan Enliven. Daar waar nodig zal de andere partij alle administratieve medewerking verlenen.

Artikel 6: Privacy

 1. Enliven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, indien en voor zover daarvan sprake is. De details daarvan zijn neergelegd in het privacy statement van Enliven.

Artikel 7: Gezondheid en eigen verantwoordelijkheid

 1. Indien en voor zover de andere partij gebruik maakt van VR-diensten van Enliven, dan geschiedt het gebruik daarvan altijd op eigen risico.  
 1. Bij het gebruik van VR-diensten van Enliven kan sprake zijn van risico’s voor de gezondheid. Enliven wijst de gebruiker hier nadrukkelijk op en de gebruiker aanvaardt dit risico door gebruik te maken van de VR-diensten. 
 1. Enliven is nooit aansprakelijk voor nadelige gevolgen die zijn ontstaan tijdens het doorlopen van een VR simulatie zoals door Enliven aangeboden.

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

 1. Enliven is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan, de schade die rechtstreeks verband houdt met de oorzaak van de schade. 
 1. Enliven is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan, alle schade die is ontstaan als indirect gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis, daaronder begrepen gederfde winst, misgelopen omzet e.d. 
 1. In het geval dat Enliven aansprakelijk is voor enige schade, dan is die schade te allen tijde beperkt tot de waarde van de vergoeding die de andere partij in het jaar waarin het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, aan Enliven daadwerkelijk heeft betaald. 
 1. De beperking van aansprakelijkheid zoals neergelegd in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Enliven, of een van haar bestuurders.

Artikel 9: Overige

 1. Op alle diensten die Enliven biedt en alle contracten die Enliven aangaat is Nederlands recht van toepassing. 
 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Enliven statutair is gevestigd is bevoegd om te oordelen in geschillen tussen de partijen. 
 1. Enliven heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.